Cerere de ofertă pentru desfășurarea studiului privind: Evaluarea percepției angajatorilor, angajaților și comercianților a beneficiilor tichetelor de masă și analiza impactului impozitării acestora asupra tuturor părților interesate

  • 04.10.2019

Camera de Comerț Americană din Moldova (în parteneriat cu EBA, CCIFM, AIR) anunță concurs pentru identificarea unei companii sociologice pentru efectuarea unui studiu la nivel național în corespundere cu termenii de referință.

Termeni de Referință

1. CONTEXT
Tichetele de masă au fost implementate în Republica Moldova în luna mai 2018 după aprobarea cadrului legal și normativ de reglementare a emiterii și circulației acestora.
În August 2019, la un an și câteva luni de la implementare, a fost luată decizia de a anula statutul de beneficiu scutit de impozitare pentru tichetele de masă și să impoziteze acest beneficiu cu contribuții individuale și sociale obligatorii începând cu anul 2020.
Pentru a evalua impactul implementării tichetelor de masă pentru angajatori, salariați și comercianți, precum și impactul din impozitarea acestui beneficiu începând cu 2020, ne propunem să realizăm un studiu pentru evaluarea percepției angajatorilor, angajaților și comercianților a beneficiilor Tichetelor de Masă și analiza impactului impozitării acestora asupra tuturor părților interesate.

2. OBIECTIVE
Obiectivul general al acestui studiu este de a evalua impactul implementării tichetelor de masă pentru angajatori, salariați și comercianți, precum și impactul din impozitarea acestui beneficiu începând cu 2020.
În baza rezultatelor studiului, urmează să informăm autoritățile și organizațiile internaționale, emitenții și alte părți interesate asupra percepției reale de la implementarea tichetelor de masă, oportunitățile de îmbunătățire a serviciilor și a modului de comunicare, precum și potențiale soluții de impozitare a acestui beneficiu.

3. SARCINILE EXPERȚILOR
• Analiza cadrului legal din domeniul tichetelor de masă și a altor acte normative relevante pentru acest subiect;
• Elaborarea structurii și proiectului de metodologie a studiului, inclusiv a modelelor de chestionare, folosind tehnici de cercetare calitative și cantitative;
• Desfășurarea de interviuri (metodele de cercetare vor fi propuse de către experți și specificate în proiectul metodologiei, urmând a fi aprobate ulterior de către AmCham în eventualitatea semnării unui contract);
• Colectarea și analiza datelor relevante (inclusiv statistice) din diferite surse, rapoarte, studii etc.;
• Elaborarea raportului in baza studiului, având la baza metodologia și structura aprobată;
• Prezentarea rezultatelor studiului în cadrul unui eveniment public.

4. TERMENE DE ACTIVITATE, PRODUSE/REZULTATE LIVRATE ȘI PROGRAMUL DE PLĂȚI
Ofertantul contractat va realiza activitățile prevăzute mai sus într-un volum de timp de aprox. 10 zile lucrătoare pe parcursul lunii octombrie 2019. Pe parcursul realizării sarcinilor și la finalul activității, acesta/aceștia va/vor prezenta către AmCham următoarele produse și livrabile:
1. Structura și metodologia studiului, inclusiv modalitatea de colectare a datelor și instrumentele care vor fi utilizate (chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) și lista actorilor relevanți care vor fi abordați în cadrul studiului;
2. Realizarea studiului;
3. Elaborarea raportului cu rezultatele studiului;
4. Participarea la evenimentul de prezentare publică a rezultatelor studiului.

Raportul final va fi prezentat la în săptămâna 28 octombrie 2019.

5. ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE
Expertul/Experții pot beneficia și conta pe sprijinul emitenților de tichete de masă, inclusiv diseminare chestionare, contactare persoane potrivite, formare de eșantion și alte informații relevante pentru industrie. AmCham, EBA, CCIFM, AIR vor căuta posibilitatea de a sprijini sub aspect administrativ sau tehnic activitatea experților, inclusiv în procesul de punere în aplicare a metodologiei, dar un astfel de sprijin va trebui solicitat în prealabil și va putea fi oferit în funcție de disponibilitatea resurselor financiare și umane.
AmCham Moldova va coopera cu experții în procesul de elaborare a metodologiei de cercetare și a structurii studiului, precum și pe parcursul realizării sarcinilor pentru evaluarea progresului activităților. Ulterior, experții și nemijlocit compania contractată vor purta responsabilitatea pentru gestionarea proceselor de lucru și de livrabile.

6. EXPERTIZA SOLICITATĂ
Consultantul-cheie trebuie să posede experiență de minim 5 ani în desfășurarea cercetărilor sociologice, sondajelor, studiilor similare în Republica Moldova; să posede cunoștințe specifice în utilizarea metodelor calitative și cantitative pentru elaborarea metodologiei studiilor de satisfacție.

7. METODA DE APLICARE
AmCham va accepta dosare de aplicare care conțin următoarele informații și documente:
Oferta tehnică, care trebuie să includă:
• O scrisoare de intenție cu descrierea interesului față de subiect și a experienței relevante precum și pentru a confirma disponibilitatea de a furniza servicii în perioada 10-28 octombrie 2019;
• O schiță a metodologiei de cercetare, cu descrierea metodelor de analiză propuse, calendarul de lucru și structura propusă a studiului (vă rugăm să specificați modalitatea de colectare a datelor, instrumentele care urmează să fie utilizate și părțile interesate care urmează a fi consultate/implicate în procesul de cercetare);
• CV-ul/CV-urile experților care vor fi implicați nemijlocit în procesul de monitorizare, cu indicarea analizelor/studiilor relevante realizate anterior (2 pagini);
• Datele de contact a două persoane de referință care vor putea oferi recomandări;
• Persoanele juridice vor prezenta Extrasul din Registrul de Stat.

Oferta financiară, care trebuie să includă:
• Numărul de zile de lucru necesare pentru a finaliza sarcinile menționate mai sus (candidații urmează să propună viziunea lor privind timpul necesar pentru realizarea activității în conformitate cu metodologia propusă);
• Bugetul cu detalierea costurilor.

8. CRITERII DE SELECȚIE
Ofertele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
1) expertiză în domeniul efectuării sondajelor/ studiilor privind satisfacția consumatorilor;
2) experiență relevantă în desfășurarea studiilor sociologice;
3) calitatea ofertei tehnice (relevanța și calitatea conceptului de metodologie de evaluare propus, descrierea activităților etc.);
4) termenul de executare propus (calendarul activităților);
5) corespunderea ofertei tehnice cu cerințele indicate mai sus;
6) oferta financiară reflectă metodologia și planul de activități propus;
7) oferta financiară reflectă expertiza și experiența ofertantului și respectă raportul preț-calitate;
8) oferta financiară este prezentată conform cerințelor indicate în anunț.

AmCham va semna contract(e) cu persoanele fizice sau juridice care vor prezenta cea mai bună ofertă, atât din punctul de vedere al ofertei tehnice, dar și a ofertei financiare. Pentru evaluarea dosarelor vor fi aplicate următoarele criterii de evaluare:
- Experiența companiei;
- Experiența experților;
- Oferta tehnică, incluzând metodologia propusă pentru realizarea sarcinilor;
- Oferta financiară.

9. TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI
Companiile interesate sunt invitate să transmită dosarele de aplicare, care să conțină documentele enumerate mai sus, la adresa de e-mail elenabuzu@amcham.md până la 10 Octombrie 2019 (ora 12.00), cu subiectul "Studiu Tichete de Masă".

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Elena Buzu
Vicedirector
AmCham Moldova
elenabuzu@amcham.md
022 211781

Latest Members & Partners News