AmCham Moldova și EBA Moldova își exprimă îngrijorările în legătură cu intenția Guvernului Republicii Moldova de a modifica cotele maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025

  • 28.06.2022

Camera de Comerț Americană din Moldova și Asociația Businessului European își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu intenția Guvernului Republicii Moldova de a promova proiectul hotărârii pentru modificarea anexei la hotărârea Guvernului nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025.

Asociațiile consideră că respectiva intenție va produce un impact negativ asupra eficienței sistemului electroenergetic, tarifelor pentru consumatori, precum și atragerii investițiilor străine în sectorul energetic.

Având în vedere că proiectul hotărârii Guvernului:

- va afecta negativ tariful pentru consumatorul final;

- va genera mai multe probleme de echilibrare a sistemului electroenergetic, ca rezultat al segmentării în sute de proiecte mici;

- va crea discriminare vădită față de investitorii străini care de ani de zile au proiectele elaborate pentru a participa la licitație;

Asociațiile solicită Guvernului Republicii Moldova:

- să transfere/repartizeze preferabil către schema „preț fix” pentru licitație, pe tehnologii mai ieftine si cu o competiție ridicată, în scopul micșorării tarifului către consumatorul final;

- să lanseze cât mai curând posibil pentru dezbatere publică proiectul de modificare a Legii nr. 10/2016 (acțiune prevăzută în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru iunie 2022), precum și privind Legea nr. 107/2016, în vederea reglementării pieței concurențiale și a contractelor bilaterale pe termen mediu și lung;

- să publice până la 30 septembrie 2022 un calendar de licitații, în conformitate cu Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 690/2018;

- să organizeze licitația cel târziu în trimestrul I al anului 2023.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Mila Malairău, Director Executiv, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.

_________________________________________________________________________________________________________________

The American Chamber of Commerce in Moldova and the European Business Association express their deep concern about the intention of the Government of the Republic of Moldova to promote the draft decision to amend the annex to Government Decision no. 401/2021 on the approval of capacity limits, maximum quotas and capacity categories in the field of electricity from renewable sources valid until December 31, 2025.

The associations consider that this intention will negatively impact the efficiency of the electricity system, consumer tariffs, and foreign investments in the energy sector.

Considering the draft Government decision:

- will negatively affect the tariff for the final consumers;

- will generate more problems in balancing the power system as a result of segmentation into hundreds of small projects;

- will create clear discrimination against foreign investors who have had projects developed for years to participate in the tender;

The associations request the Government of the Republic of Moldova:

- to transfer/distribute the quotas preferably to the “fixed price” scheme for the auction, on cheaper technologies, and with high competition, in order to reduce the tariff to the final consumer;

- to launch as soon as possible for public debate the draft amendments to Law no. 10/2016 (action provided in the Government Action Plan for June 2022), as well as regarding Law no. 107/2016, in order to regulate the competitive market and bilateral contracts in the medium and long term;

- to publish by September 30, 2022, a tender calendar, following the Regulation on the conduct of tenders for the granting of the status of eligible producer, approved by Government Decision no. 690/2018;

- to hold the tender no later than in the first quarter of 2023.

The position paper can be accessed here.

For more information, please contact Mila Malairău, Executive Director, at the following email address: milamalairau@amcham.md

Latest Advocacy on the Go