News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

AmCham Moldova a prezentat o serie de comentarii autorităților

September 21, 2018

- AmCham a prezentat comentariile la o serie de amendamente introduse în legislația fiscală a Republicii Moldova prin reforma fiscală adoptată în această vară. Modificările vizate se referă, în special, la companiile care generează energie din surse regenerabile. Dispozițiile menționate au fost adoptate într-un timp scurt, fără un proces de consultare prealabil și corespunzător cu mediul de afaceri. În acest moment, pentru a preveni impactul negativ asupra investitorilor din domeniul energiei regenerabile, în mod urgent, ar fi necesar de operat modificări de ordin legislativ, pentru a reveni la situația înainte de 24 august 2018. Drept alternativă, se poate analiza opțiunea de a aplica scutirea de TVA cu drept de deducere a energiei electrice produse pe teritoriul Republicii Moldova.

- Un document cu privire la proiectul legii privind Codul Urbanismului și Construcțiilor a fost adresat autorităților pentru a pune în atenție modificările semnificative la proiectul de lege. Printre recomandări, AmCham a inclus importanța revizuirii legii cu privire la condominiumului și a solicitat ajustarea regimului de emitere a unor astfel de documente permisive, cum ar fi certificatul de urbanism și autorizația de construcție, în baza celor mai bune practici internaționale.

- Într-o scrisoare adresată Parlamentului, AmCham a revizuit proiectul de lege privind societățile pe acțiuni și a propus o serie de recomandări privind diferite aspecte ale legii, subliniind importanța îmbunătățirii stării actuale a reglementării.
 
Pentru a accesa avizul sau pentru a adresa întrebări suplimentare, contactați pe Sergiu Chirică, Coordonator al comitetului la adresa sergiuchirica@amcham.md


AmCham Moldova Presented a Series of Commentaries to the Authorities

-AmCham submitted its commentaries on a series of amendments introduced to the tax legislation of the Republic of Moldova through the fiscal reform adopted this summer. The amendments discussed in the position paper concern, in particular, the companies generating energy from renewable sources. The referred provisions were adopted in a short time without prior and due consultation process with the business community. At this point, in order to prevent further negative impact on investors in the renewable energy sector, legislative changes should be made urgently so as to return to the situation prior to August 24, 2018. An alternative option would be to apply for the VAT exemption with the right to deduct electricity produced on the territory of the Republic of Moldova.

-A position paper on the Bill on Urban and Construction Code was addressed to the authorities as a matter of necessity to add significant changes to the draft law. Among recommendations, AmCham included the importance of a reviewed law on condominium, and pleaded to adjust the regime of issuing such permissive documents as the urbanism certificate and the construction permit, taking in consideration best international practices.

-Within a letter addressed to the Parliament, AmCham reviewed the draft law on Joint Stock Companies and proposed a series of recommendations on various aspects of the law, highlighting the importance of improving the current state of regulation.

Access the position papers or address questions on this topic to Sergiu Chirica, Committee Coordinator at sergiuchirica@amcham.md


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO